Waarom een Vergadering van Eigenaars?

5 oktober 2020

In het voorgaande artikel is ook uitgelegd dat de VvE bestaat om te zorgen voor het onderhoud van zaken die niet van één specifieke eigenaar zijn, maar die wel door meerdere eigenaren gebruikt worden. De vergadering is hier een bijzonder belangrijk onderdeel van.

Maar hoe werkt dat dan?

Omdat de vereniging zich bezig houdt met gedeeld eigendom van meerdere eigenaren, is het ook belangrijk om de verschillende eigenaren mee te kunnen laten beslissen over dit onderhoud. Hier zijn een aantal belangrijke pijlers waar de vergadering om draait. Dit zijn:

 • Er moet besloten worden over het onderhoud
 • De eigenaren moeten inspraak hebben
 • Er moet controle zijn

De volgende vraag is natuurlijk, waarom de agenda zo lang is, als enkel deze 3 pijlers behandeld hoeven te worden. Hiervoor zullen we onze standaard agenda doorlichten, waarmee ook het verband tussen de verschillende agendapunten duidelijk wordt.

 • Opening; de opening is belangrijk om aan te geven dat alles dat vanaf dat moment besloten wordt, telt als een vergaderbesluit.
 • Quorum; het quorum bepalen dient om na te gaan of er voldoende eigenaren aanwezig zijn om een besluit te mogen nemen, zie de 2e
 • Mededelingen; wederom bedoeld om eigenaren inspraak te geven en mensen kort op de hoogte te brengen.
 • Notulen; dit punt dient vooral ter controle, aangezien men samen moet besluiten is het ook belangrijk om deze besluiten goed vast te leggen, zodat achteraf geen discussie hoeft te ontstaan.
 • Jaarverslag; ook dit punt dient ter controle, maar dan specifiek over de financiën. In het jaarverslag staan alle betalingen en ontvangsten van het afgelopen jaar.
 • Onderhoud; een logisch belangrijk punt, juist om hier over te besluiten komen de eigenaren eens per jaar samen.
 • Verzekeringen; natuurlijk is het ook belangrijk om ieder jaar na te gaan dat alles goed verzekerd is. Daarvoor dient dit agendapunt.
 • Begroting; naast onderhoud en controle, moet ook besloten worden over de wijze waarop alles bekostigd wordt, hiervoor dient de begroting.
 • Vooraf ingediende vragen; dit agendapunt dient om eigenaren de gelegenheid te geven vragen te stellen die wellicht voorbereid moeten worden, zodat in de vergadering antwoord gegeven kan worden.
 • Rondvraag; ook dit agendapunt heeft vooral betrekking op de 2e pijler om eigenaren zoveel mogelijk de gelegenheid te geven hun stem te laten horen en vragen te stellen.
 • Sluiting; de sluiting dient om aan te geven dat er niet langer vergaderbesluiten genomen kunnen worden.

Wellicht maakt deze beknopte uitleg het iets makkelijker om de agenda in de juiste context te kunnen plaatsen, maar dit neemt niet weg dat u misschien verdere toelichting wenst. Hiervoor kunt u ten alle tijden contact opnemen met uw beheerder om meer uitleg te geven.