De VvE en de Warmtewet

Sinds 2014 is de Warmtewet van kracht. In eerste instantie vielen VvE’s met een centrale stook installatie, die de individuele woningen van warmte en warm water voorzien, ook onder deze wet.

Direct na de invoering van de Warmtewet was veel weerstand tegen de wet van uit de diverse partijen die direct of indirect met VvE’s te maken hebben. In de wet waren diverse bepalingen opgenomen die nadelig waren voor VvE’s. Het doel van de wet, de bescherming van consumenten tegen te hoge kosten voor de levering van energie (in de vorm van warmte), schoot zijn doel met betrekking tot de VvE’s voorbij.

Naar aanleiding van alle geuite bezwaren is de wetgever het gesprek aangegaan met diverse belangenorganisaties om een inventarisatie te maken van de alle knelpunten. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van de Warmtewet. In maart is de wijziging door de Tweede Kamer goedgekeurd en op 3 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de “nieuwe” wet.

Gevolgen voor de VvE
Door de wijzigingen die in de nieuwe Warmtewet zijn opgenomen valt de VvE grotendeels niet meer onder de reikwijdte van de Warmtewet. Hiermee is de positie van de VvE in relatie tot de Warmtewet sterk verbeterd.

Het is echter niet zo dat de Warmtewet geheel niet meer van toepassing is voor VvE’s. Ook in de toekomst blijft bijvoorbeeld de verplichting tot bemetering van verbruiken bestaan. Daarnaast blijft er een kleine kans bestaan dat een VvE toch niet uitgezonderd wordt van de Warmtewet.

Deze uitzondering heeft betrekking op hetgeen in een huurovereenkomst is opgenomen over de kosten van levering van water, elektriciteit en warmte aan een huurder op het moment dat een eigenaar de woning verhuurt. Voor een uitgebreide toelichting over dit onderwerp verwijzen we graag door naar het artikel dat geschreven is door de juristen van Rijssenbeek advocaten.